Du hành thời gian là khả thi – nhưng chỉ khi bạn có một vật thể với khối lượng vô hạn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *