10 thuyết tiến hóa thú vị có thể bạn chưa từng nghe qua

You may also like...

2 Responses

  1. Quang Lĩnh says:

    Đù, Voz đã đưa tao sang đây

  2. Dinh Manh says:

    Nói chung thuyết tiến hóa cũng là một trong các thuyết, và nó vẫn mãi mãi là “thuyết” thôi, được nhiều người chấp nhận ko có nghĩa nó là sự thật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *