10 học thuyết điên rồ từng được chấp nhận trong lịch sử loài người

You may also like...

1 Response

  1. August 13, 2019

    […] cổ đại đã từng coi Trái Đất như một mặt phẳng, nhưng những người theo thuyết địa tâm thì tiến bộ hơn rất nhiều, dầu vậy họ vẫn chưa đạt đến một mô hình […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *